1. DEFINICE
1.1. Správce – WnD Sp. z o.o. se sídlem Rąbień, ul. Sucha 1/3, 95-070 Aleksandrów Łódzki.
1.2. Osobní údaje – veškeré informace o fyzické osobě, která je identifikovaná nebo jejíž identifikace je možná pomocí jednoho nebo několika konkrétních faktorů určujících fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, včetně IP zařízení, údajů o poloze, internetového identifikátoru a informací shromažďovaných prostřednictvím souborů cookies a jiné podobné technologie.
1.3. Politika – tato politika ochrany osobních údajů.
1.4. GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
1.5. Webové stránky – webové stránky provozované Správcem na adrese www.wnd-okna.cz.
1.6. Uživatel – každá fyzická osoba, která navštěvuje Webové stránky nebo využívá jednu či více služeb nebo funkcí popsaných v Politice.
2. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM WEBOVÝCH STRÁNEK
2.1. V souvislosti s užíváním Webových stránek Uživatelem shromažďuje Správce údaje v rozsahu potřebném k poskytování jednotlivých nabízených služeb, jakož i informace o aktivitě Uživatele na Webových stránkách. Níže jsou popsány podrobné zásady a účely zpracování osobních údajů shromažďovaných během používání Webových stránek uživatelem.
3. CÍLE A PRÁVNÍ ZÁKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK
3.1. Osobní údaje všech osob, které používají Webové stránky (včetně IP adresy nebo jiných identifikátorů a informací shromažďovaných prostřednictvím souborů cookies nebo jiných podobných technologií) a nejsou registrovanými Uživateli (tzn. osobami bez profilu na Webových stránkách) Správce zpracovává:
3.1.1. za účelem poskytování elektronických služeb v oblasti zpřístupnění obsahů shromažďovaných na Webových stránkách Uživatelům – v tom případě je právním základem pro zpracování nezbytnost zpracování k plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR);
3.1.2. k analytickým a statistickým účelům – v tom případě je právním základem pro zpracování oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), který spočívá v analýze aktivity Uživatelů a také jejich preferencí za účelem zkvalitnění používaných funkcí a poskytovaných služeb;
3.1.3. za účelem případného stanovení a vymáhat pohledávek nebo na ochranu před nimi – právním základem pro zpracování je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) spočívající v ochraně jeho práv;
3.1.4. pro marketingové účely Správce a dalších subjektů, zejména těch, které souvisí s prezentací behaviorální reklamy – zásady zpracování osobních údajů pro marketingové účely jsou popsány v části “MARKETING”.
3.2. Aktivity Uživatele na Webových stránkách včetně jeho osobních údajů jsou zaznamenány v systémových protokolech (speciálním počítačovém programu, který se používá k chronologickému ukládání a obsahuje informace o událostech a aktivitách týkajících se IT systému. který Správce používá k poskytování služeb). Informace shromážděné v protokolech jsou zpracovávány především pro účely poskytování služeb. Správce je zpracovává rovněž pro technické a administrativní účely, pro potřeby zajištění bezpečnosti IT systému a správy tohoto systému, jakož i pro analytické a statistické účely – v tomto ohledu je právním základem pro zpracování oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).
3.3. Pokud Uživatel umístí na Webových stránkách osobní údaje jiných osob (včetně jejich jména, příjmení, adresy, telefonního čísla nebo e-mailové adresy), může tak učinit pouze pod podmínkou, že neporuší platné zákony a osobní práva těchto osob.
4. MARKETING
4.1. Správce zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem provádění marketingových aktivit, které mohou spočívat v:
4.1.1. zobrazování marketingového obsahu Uživateli – ten je přizpůsoben jeho preferencím (kontextová reklama);
4.1.2. zobrazování Uživateli marketingového obsahu odpovídajícího jeho zájmům (behaviorální reklama);
4.1.3. směrování e-mailových oznámení o zajímavých nabídkách nebo obsahu, který v některých případech obsahuje obchodní informace (newsletter);
4.1.4. provádění jiných druhů činností souvisejících s přímým marketingem zboží a služeb (zasílání obchodních informací elektronickou cestou a telemarketingové činnosti).
4.2. Pro realizaci marketingových aktivit používá Správce v některých případech profilování. To znamená, že díky automatickému zpracování údajů Správce vyhodnocuje vybrané faktory týkající se fyzických osob pro účely analýzy jejich chování nebo vytvoření prognózy do budoucna.
KONTEXTOVÁ REKLAMA
4.3. Správce zpracovává osobní údaje Uživatelů pro marketingové účely v souvislosti se zaměřováním kontextových reklam na Uživatele (tzn. reklamy, která odpovídá preferencím Uživatele). Zpracování osobních údajů se pak provádí v souvislosti s realizací oprávněného zájmu Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).
BEHAVIORÁLNÍ REKLAMA
4.4. Správce a jeho důvěryhodní partneři zpracovávají osobní údaje Uživatelů, včetně osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím souborů cookies a jiných podobných technologií, pro marketingové účely v souvislosti se zaměřováním behaviorální reklamy na Uživatele (tzn. reklamy, která je přizpůsobená preferencím Uživatele). Zpracování osobních údajů zahrnuje v tomto případě také profilování Uživatelů. Využití osobních údajů, shromážděných touto technologií, pro marketingové účely, zejména v případě propagace služeb a zboží třetích stran vyžaduje souhlas Uživatele. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.
NEWSLETTER
4.5. Správce poskytuje služby ve formě newsletteru za podmínek stanovených v pravidlech osobám, které za tímto účelem poskytly svou e-mailovou adresu a souhlasily se zasíláním newsletteru. Poskytování údajů je vyžadováno pro zasílání newsletteru, pokud nejsou údaje poskytnuty, je jeho zasílání nemožné.
4.6. Osobní údaje jsou zpracovávány:
4.6.1. za účelem zasílání newsletteru – právním základem pro zpracování je nezbytnost zpracování k plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR);
4.6.2. v případě zasílání marketingového obsahu Uživateli v rámci newsletteru – je právním základem pro zpracování, včetně profilování, oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDDPR) a souhlas se zasíláním newsletteru;
4.6.3. k analytickým a statistickým účelům – je právním základem pro zpracování oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), který spočívá v analýze aktivity Uživatelů Webových stránek za účelem zkvalitnění používaných funkcí;
4.6.4. za účelem případného stanovení a vymáhání pohledávek nebo na ochranu před nimi – právním základem pro zpracování je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).
PŘÍMÝ MARKETING
4.7. Osobní údaje Uživatele může také Správce využít k přímému marketingu obsahu prostřednictvím různých kanálů, tzn. prostřednictvím pošty
e-mailu, MMS / SMS nebo telefonicky. Takové aktivity Správce podniká pouze v případě, že k nim dal Uživatel souhlas, který může kdykoli odvolat.
5. SOCIÁLNÍ SÍTĚ
5.1. Správce zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří navštěvují profily Správce, které jsou vedeny na sociálních sítích (jako např.: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Tyto údaje jsou zpracovávány pouze v souvislosti s vedením profilu, včetně informování Uživatelů o činnosti Správce a propagace různých typů událostí, služeb a produktů. Právním základem pro zpracování osobních údajů Správcem za tímto účelem je jeho oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), který spočívá v propagaci vlastní značky.
6. SOUBORY COOKIES A PODOBNÉ TECHNOLOGIE
6.1. Soubory cookies jsou malé textové soubory nainstalované v zařízení Uživatele, který si prohlíží Webové stránky. Soubory cookies shromažďují informace, které usnadňují používání webových stránek – např. díky zapamatování návštěv Uživatele na Webových stránkách a činností, které provádí.
„SERVICE“ COOKIES
6.2. Správce využívá tzv. „service“ cookies především za účelem poskytování služeb Uživateli, které poskytuje elektronicky nebo ke zkvalitnění těchto služeb. V souvislosti s tím Správce a další subjekty, které poskytují v jeho prospěch analytické a statistické služby, používají soubory cookies tak, že ukládají informace nebo získávají přistup k informacím již uloženým v telekomunikačních koncových zařízeních Uživatele (počítač, telefon, tablet atd.). Soubory cookies využívané k tomuto účelu zahrnují:
6.2.1. soubory cookies s údaji zadanými Uživatelem (ID relace) po dobu trvání relace (ang. user input cookies);
6.2.2. ověřovací soubory cookies používané pro služby vyžadující ověření po dobu trvání relace (ang. authentication cookies);
6.2.3. soubory cookies sloužící k zajištění zabezpečení, např. využívané k odhalování zneužití v oblasti ověřování (ang. user centric security cookies);
6.2.4. dočasné soubory cookies pro multimediální přehrávače (např. soubory cookies přehrávače flash player), po dobu trvání relace (ang. multimedia player session cookies);
6.2.5. trvalé soubory cookies sloužící k přizpůsobení uživatelského rozhraní po dobu trvání relace nebo o něco déle (ang. user interface customization cookies),
6.2.6. soubory cookies používané k monitorování provozu na webových stránkách, tzn. k analýze dat, včetně souborů cookies Google Analytics (tyto soubory jsou používány společností Google k analýze toho, jak Uživatel používá Webové stránky a k tvorbě statistik a reportů o provozu Webových stránek). Společnost Google nepoužívá shromážděná data k identifikaci Uživatele nebo k propojení těchto informací za účelem umožnění identifikace. Podrobné informace o rozsahu a pravidlech sběru dat v souvislosti s touto službou naleznete na následujícím odkazu: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
MARKETINGOVÉ COOKIES
6.3. Správce a jeho důvěryhodní partneři také používají soubory cookies pro marketingové účely, m.j. v souvislosti s behaviorální reklamou cílenou na uživatele. Pro tento účel Správce a důvěryhodní partneři ukládají informace nebo získávají přístup k informacím již uloženým v telekomunikačním koncovém zařízení Uživatele (počítač, telefon, tablet atd.). Využití souborů cookies a osobních údajů, shromážděných touto technologií pro marketingové účely, zejména v případě propagace služeb a zboží třetích stran vyžaduje souhlas Uživatele. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.
7. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1. Doba zpracování údajů Správcem závisí na druhu poskytované služby a účelu zpracování. Údaje se zpravidla zpracovávají v okamžiku, kdy je služba poskytována nebo v okamžiku zpracovávání objednávky, dokud není zrušen souhlas nebo není podána účinná oprávněná námitka proti zpracování údajů v případech, kdy je právním základem pro zpracování údajů oprávněný zájem Správce.
7.2. Doba zpracování údajů může být prodloužena, je-li zpracování nezbytné k prokázání a vymáhání případných pohledávek a po uplynutí této lhůty pouze v případě a v rozsahu požadovaném zákonem. Po skončení lhůty ke zpracování jsou údaje nevratně mazány nebo anonymizovány.
8. UŽIVATELSKÁ OPRÁVNĚNÍ
8.1. Uživatel má právo: na přístup k obsahu údajů a může požadovat jejich opravu, odstranění, omezení zpracování, právo na předávání údajů a právo vznést námitky proti zpracování údajů, jakož i právo podat stížnost dozorčímu orgánu zabývajícímu se ochranou osobních údajů.
8.2. V rozsahu, v jakém jsou údaje Uživatele zpracovávány na základě souhlasu, mohou být kdykoli odvolány prostřednictvím kontaktu se Správcem. Zrušení souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného před jeho odvoláním.
8.3. Uživatel má právo vznést námitky proti zpracování údajů pro marketingové účely, pokud se zpracování provádí v souvislosti s oprávněným zájmem Správce a také – z důvodů souvisejících s konkrétní situací Uživatele – v jiných případech, kdy je právním základem ke zpracování údajů oprávněný zájem Správce (např. v souvislosti s realizací analytických a statistických cílů).
8.4. Více informací o právech vyplývajících z GDPR najdete zde.
9. PŘÍJEMCI DAT
9.1. V souvislosti s poskytováním služeb budou osobní údaje zpřístupněny externím subjektům, zejména dodavatelům odpovědným za obsluhu informačních systémů, marketingovým agenturám (v oblasti marketingových služeb), subjektům poskytujícím právní a analytické služby a subjektům spojeným se Správcem, včetně společností z jeho kapitálové skupiny.
9.2. V případě, že Uživatel souhlasí, mohou být jeho údaje zpřístupněny i jiným subjektům pro jejich vlastní účely, včetně marketingových účelů.
9.3. Osobní údaje, včetně například jména nebo příjmení, telefonního čísla, e-mailové adresy, města, poskytnuté v souvislosti s dotazem zaslaným prostřednictvím e-mailu podaného za tímto účelem na Webových stránkách, budou zpřístupněny obchodnímu partnerovi, který patří k distribuční síti Správce pro účely kontaktu a řešení podaného dotazu. Právním základem pro předání osobních údajů je oprávněný zájem Správce spočívající v zajištění důvěryhodnosti podnikání, které Správce provozuje. V rozsahu, v jakém Uživatel uzavře smlouvu s obchodním partnerem, je Správce osobních údajů Uživatele v souvislosti se smlouvou uzavřenou při této příležitosti obchodní partner, avšak údaje Uživatele budou zpracovávány v souvislosti s nezbytností realizace takové smlouvy. Seznam obchodních partnerů patřících do distribuční sítě Správce je k dispozici po kliknutí na odkaz “SEZNAM” na kartě „Kontakty” na webové stránce www.oknoplast.cz .
9.4. Správce si vyhrazuje právo zveřejnit vybrané informace týkající se Uživatele příslušným orgánům, které podají žádost o poskytnutí těchto informací na základě vhodného právního základu a v souladu s platnými právními předpisy.
10. PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ MIMO EHP
10.1. Úroveň ochrany osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) se liší od úrovně ochrany stanovené evropským právem. Z tohoto důvodu Správce předává osobní údaje mimo EHP pouze tehdy, je-li to nezbytné a s odpovídající úrovní ochrany, především prostřednictvím:
10.1.1. spolupráce se subjekty zpracovávajícími osobní údaje v zemích, pro které bylo vydáno příslušné rozhodnutí Evropské komise;
10.1.2. používání standardních smluvních klauzulí vydaných Evropskou komisí;
10.1.3. uplatňování závazných korporátních pravidel schválených příslušným dozorčím orgánem;
10.1.4. v případě předávání údajů do USA – spolupráce se subjekty, které se účastní programu Ochranný štít soukromí (Privacy Shield) schváleného rozhodnutím Evropské komise.
10.2. Správce vždy informuje o úmyslu předat osobní údaje mimo EHP ve fázi jejich sběru.
11. BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ
11.1. Správce provádí průběžnou analýzu rizik, aby zajistil, že bude osobní údaje zpracovávat bezpečným způsobem – tak, aby zajistil především to, že budou mít k těmto údajům přístup pouze oprávněné osoby a pouze v míře, která je vzhledem k jejich úkolům nezbytná. Správce zajišťuje, aby všechny operace týkající se osobních údajů byly zaznamenávány a prováděny pouze oprávněnými zaměstnanci a spolupracovníky.
11.2. Správce podniká veškerá nezbytná opatření k tomu, aby také jeho subdodavatelé a další spolupracující subjekty poskytli záruku, že jsou při každém zpracování osobních údajů, které Správce zadá, používána odpovídající bezpečnostní opatření.
12. KONTAKTNÍ ÚDAJE
12.1. Správce lze kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy recepcja@wnd.com.pl nebo na poštovní adrese: WnD Sp. z o.o., ul. Sucha 1/3, Rąbień, 95-070 Aleksandrów Łódzki.
13. ZMĚNY POLITIKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
13.1. Politika je průběžně ověřována a v případě potřeby aktualizována. Aktuální verze Politiky byla přijata a je platná od 24. května 2018.